โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ผักเบี้ย(Portulacaceae)ที่มีต่อต้นอ่อนของหญ้าปล้องข้าวนก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร ตันเจริญ

  • กมลวรรณ เขียวนิล

  • สิริสุดา ยะหัตตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภรณ์ เพิ่มพูล

  • อจารย์ปิ่น ช่างทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การควบคุมวัชพืช

  • วัชพืช

  • หญ้าปล้องข้าวนก การควบคุม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารสกัดจากพืชวงศ์ผักเบี้ย คือ ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหนูและแพรเซี่ยงไฮ้ ที่มีผลต่อต้นอ่อนหญ้าปล้องข้าวนกในด้านยับยั้งการเจริญเติบโต โดยวิธีการพ่นสารสกัดไปที่ต้นอ่อน พบว่า สารสกัดแพรเซี่ยงไฮ้ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นหญ้าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 13.53 เซนติเมตร และมีน้ำหนักแห้งเฉลี่ยต่อต้นน้อยที่สุดเพียง 0.33 กรัม แพรเซี่ยงไฮ้ถูกสกัดด้วยน้ำในอัตราส่วน 1 : 2 ระยะเวลาสกัด 24 ชั่วโมง พ่นใบของต้นอ่อน ณ วันที่ 1, 10, 20 และ 30 จะทำให้ความยาวของต้นและน้ำหนักแห้งเฉลี่ยต่อต้นน้อยที่สุด คือ 12.44 เซนติเมตร และ 0.31 กรัม สารสกัดจากแพรเซี่ยงไฮ้จึงเหมาะสม ที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นหญ้าอ่อน มากกว่า ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหนู