โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำสกัดจากต้นเสมาและสีย้อมผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรองกาญจน์ การเนตร

  • ปิยรัตน์ คำด้วง

  • วลีรัตน์ วัฒนะน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ แช่มประสิทธิ์

  • ปิ่น คำด้วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • สี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสกัดจากพืชท้องถิ่น คือ เสมา กระบองเพชรและแก้วมังกร เจือจางด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วนต่างๆ ผสมกับสีย้อมผ้าที่มีความเข้มข้น 0.01 – 0.3 % เปรียบเทียบกับสีผสมอาหาร พบว่า น้ำสกัดจากต้นเสมาทำปฏิกิริยาตกตะกอนกับสีย้อมผ้ามากกว่ากระบองเพชรและแก้วมังกร ในอัตราส่วน 1 มวล ต่อ 2 ปริมาตร เมื่อน้ำสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด ผสมกับสีผสมอาหารจะตกตะกอนเล็กน้อย น้ำสกัดจากเสมาทำปฏิกิริยาตกตะกอนมากกับสีย้อมผ้าที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดเท่ากับ 0.03 % และทำปฏิกิริยาตกตะกอนกับน้ำแช่กุ้งแห้งแต่งสีย้อมผ้าที่เตรียมขึ้น โดยอัตราส่วนการเจือจางและความเข้มข้นของสีย้อมผ้ามีผลต่อการทำปฏิกิริยาตกตะกอนแตกต่างกัน