โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้เปลือกเมล็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีราธร สอนเจริญ

  • นิศากร น้อยประเสริฐ

  • พัชราภรณ์ ศรีจันทนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิ่น ช่างทอง

  • ราตรี วัฒนอาภรณ์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณสมบัติป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าวของเปลือกเมล็ดพืชท้องถิ่นในวงศ์ราชพฤกษ์จำนวน 7 ชนิด คือ มะขาม หางนางยูงไทย หางนกยูงฝรั่ง คูน ขี้เหล็ก ชุมเห็ด และนนทรี อัตราส่วนระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับพืช และระยะเวลาการเก็บ วัดการหืนด้วยค่าพีเอชและวิธี Oxidiziny flavor test พบว่าเปลือกเมล็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าวได้ดีที่สุดเท่ากับ 20 : 1 ปริมาตร : มวล ในระยะเวลา 25 วัน