โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากกาบหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ วรรณรัตน์

  • ศักดิ์ชัย วงศ์จักร์

  • เกศรินทร์ มหาปั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 วิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษการทำ

  • กาบหมาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการผลิตกระดาษจากกาบหมาก ซึ่งเป็นแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากต้นหมากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษที่ทำจากกาบหมากเมีย กาบหมากนวล และกาบหมากเหลือ ชนิดแห้งและสด พบว่ากาบหมากเมียแห้งมีความเหนียวมากที่สุด และเนื้อกระดาษละเอียดดี จากนั้นศึกษา1. การทำกระดาษจากกาบหมากเมียแห้งที่นำไปต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2. เปรียบเทียบระยะเวลาที่ต่างกันในการต้ม 3. ศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มคุณภาพด้านความเหนียวของกระดาษด้วยแป้งมัน แป้งสาลี แป้งข้าวเหนียว 4. ศึกษาการเพิ่มคุณภาพด้านความขาว ความละเอียดของเนื้อกระดาษ 5. ศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มคุณภาพสารการต้านการซึมน้ำของกระดาษ พบว่า หากนำมาต้นกับสารต้องมีความเข้มข้นร้อยละ 7 และต้มใช้เวลา 2 ชั่วโมงกระดาษมีคุณภาพดี ด้านความเหนียวควรเติมแป้งมันทำให้กระดาษมีคุณภาพดีมาก ด้านความขาวดินสองพองทำให้กระดาษขาวดีกว่าการเติมสารแคลเซียมคาร์บอเนต และกระดาษมีการซึมน้ำได้ดีเมื่อเติมเรซิน