โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการฟอกหนังปลาโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกผลไม้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลนิชา แสนคำ

  • สกุลรัตน์ ศรีรัตน์ไพศาล

  • อุรชา ชัยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การฟอกหนัง

  • เทนนิน

  • เปลือกผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการฟอกหนังปลาโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกผลไม้ในท้องถิ่น โดยการศึกษาชนิดของสารละลายที่สามารถใช้ในการหมักหนังปลาได้ดีที่สุด ความเข้มข้นและระยะเวลาที่ใช้ในการหมักพบว่า น้ำปูนมีความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตรเป็นสารละลายที่สามารถใช้ในการหมักหนังปลาได้ดีที่สุด โดยใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และศึกษาสารที่สามารถกำจัดเศษเนื้อและทำให้หนังปลาพองได้ดีที่สุดและศึกษาชนิดของเปลือกผลไม้ที่สามารถฟอกหนังได้ดีที่สุด