โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสะตอของดีเมืองใต้กับการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลอยไพลิน จิตรชำนาญ

  • มะลิวัลย์ ทองค่ำ

  • สุนิษา หนูปาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สะตอ

  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพในการสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยศึกษาการทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับผักจิ้มชนิดต่าง ๆ 15 ชนิด ผลการทดลองพบว่าปริมาณสะตอเหมาะสมในการทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย อุณหภูมิความเป็นกรดเบส ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา ศึกษาการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสารละลายที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืชและสัตว์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในสภาพที่มีสารละลายพบว่า สะตอกจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ดีที่สุด