โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจจับโลหะกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ มรรคเจริญ

  • วนิดา แซ่ตัน

  • สิทธิกร หมึกแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องตรวจ

  • โลหะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาชนิดของโลหะหรือวัสดุอุปกรณ์ สถานะและลักษณะของโลหะ ความสัมพันธ์ของพื้นที่โลหะต่อระยะห่างที่สามารถตรวจจับได้ ชนิดของวัสดุที่ใช้หุ้มแล้วทำให้เครื่องตรวจจับสามารถทำงานได้ พบว่า โลหะชนิดต่าง ๆ นั้นสามารถตรวจจับด้วยวงจรเครื่องตรวจจับโลหะได้ โดยมีระยะห่างจากขดลวดทองแดงถึงโลหะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและพื้นที่ของโลหะนั้น ๆ