โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบเกียรติ อุ่นแก้ว

  • ธีระพัฒ เตียงกูล

  • นพรัตน์ ภู่อุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • ประเทืองสุข มณีล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นวัตกรรม

  • พืช การปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืช ผลิตขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในการใช้น้ำปริมาณมากสำหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของวัสดุคลุมดิน (กะลามะพร้าวและแผ่นพลาสติก) ลักษณะของกะลามะพร้าวคลุมดิน (กะลาเดี่ยวและกะลาคู่) ชนิดของเส้นใยธรรมชาติที่ใส่ในกะลามะพร้าวคู่คลุมดิน (เส้นใยจากต้นกล้วยและผักตบชวา) ปริมาณมูลโคที่ผสมกับเส้นใยต้นกล้วยแห้ง 20 กรัม ที่ใส่ในกะลามะพร้าวคู่คลุมดิน (5 กรัม และ 10 กรัม) และการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม ผลการทดลองสภาพจริงที่ให้แสงจากดวงอาทิตย์สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 52.67 ± 7.15% ดังนั้นนวัตกรรมลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืชผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ สามารถนำไปให้เกษตรกรใช้ได้จริงในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ