โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการล่อดักจับและพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) เพื่อเป็นการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ดีหะกุล

  • ธีรกานต์ วรรณกาญจน์

  • สุทธิดา เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผีเสื้อข้าวสาร การเจริญเติบโต

  • ผีเสื้อข้าวสาร การเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการล่อดักจับและการพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร เพื่อการผลิตแตนเบียนไข่ ตัวแปรศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่ใช้ล่อดักจับหนอนผีเสื้อข้าวสารศึกษาชนิดของกลิ่นและเส้นใย ส่วนการพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสารศึกษาปัจจัยของอาหาร ในขั้นตอนแรกศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อข้าวสาร พบว่า ผีเสื้อข้าวสารมี 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ หนอน ดักแด้ และผีเสื้อ ส่วนการศึกษาการล่อดักจับหนอนผีเสื้อข้าวสารศึกษาปัจจัยทางด้านกลิ่นและเส้นใย พบว่า ชุดกับดักหนอนผีเสื้อข้าวสารประกอบด้วยขวดกับดักเส้นใยดอกธูปฤๅษีปั่นรวมกับผงข้าวสาร และกลิ่นระกำ บรรจุในขวดกับดัก มีประสิทธิภาพดีทั้งใน ห้องปฏิบัติการและสภาพจริง เมื่อได้หนอนผีเสื้อข้าวสารจากการล่อดักจับ ได้พัฒนานำมาการเลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ พบว่า รำละเอียดสามารถทำให้พัฒนาการเลี้ยงหนอนผีเสื้อข้าวสารไปในทิศทางที่ดีกว่าอาหารชนิดอื่นและไม่มีผลกระทบต่อการเบียนไข่ Trichogramma sp.