โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร พาเจริญ

  • ธนวรรณ โฉมศรี

  • พรรัตน์ กรรณมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิด วงศ์ใหญ่

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุกันกระแทก

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบชนิด ขนาดของวัสดุ ชนิดและอัตราส่วนตัวประสานที่มีผลต่อความสามารถในการขึ้นรูป ประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทก พบว่า ไส้มันสำปะหลังสามารถขึ้นรูปได้กับตัวประสานทุกชนิด สามารถตัดเป็นชิ้นและมีลักษณะคล้ายแผ่นโฟม วัสดุอื่นไม่สามารถขึ้นรูปได้ตามเกณฑ์ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการเป็นวัสดุกันกระแทก พบว่า แผ่นโฟมมีประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ไส้มันสำปะหลังผสมเมล็ดแมงลักคา จึงศึกษาไส้มันสำปะหลังกับเมล็ดแมงลักต่อความสามารถในการขึ้นรูป พบว่า สามารถขึ้นรูปได้ทุกกลุ่มการทดลอง ประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทก แผ่นโฟมมีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือ แผ่นไส้มันสำปะหลังผสมเมล็ดแมงลักคาในอัตราส่วน 1:15 และจากการศึกษารูปแบบการใช้งานในสภาพเสมือนจริงในการป้องกันการแตกของหลอดทดลองที่บรรจุภายในกล่อง 2 รูปแบบ คือ 1) หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วบรรจุลงในกล่องพัสดุ 2) บุรอบกล่องพัสดุ เมื่อปล่อยจากที่สูง พบว่า การใช้งานทั้ง 2 แบบสามารถลดแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ