โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเซลล์ไตของลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรมล บุญยะกาญจน

  • พุธชาด แสนศรีมหาชัย

  • ลลนา คงสุขประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา

  • เบญจพร ศรีสุวรมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • เซลล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำราจอาหารที่คนไทยรับประทานในชีวิตประจำวัน พบว่าอาหารส่วนใหญ่มีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเช่น พริกขี้หนู โหระพา กระเพรา กระเทียม ตะไคร้ มะกรูด มะนาว หอม ฯลฯ และพบว่าในปัจจุบันประเทศไทยพบกับปัญหาอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารด้วยเช่นกัน คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความเห็นว่าส่วนประกอบของอาหารน่าจะมีผลต่ออัตราการเป็นมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร จึงได้ทำการทดลองเลือก พริก โหระพา กระเพรา เป็นสารทดสอบกับเซลล์ไตลิง ซึ่งเป็นเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับคน ผลพบว่า สารสกัดจากพริก สามารถทำลายเซลล์ไตของลิงโดยที่อัตราส่วนระหว่างน้ำสกัดจากพริกกับอาหารเลี้ยงเซลล์เป็น 1:5 เซลล์ไตของลิงถูกทำลายร้อยเปอร์เซนต์ ส่วนในโหระพาและกระเพรามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ก่อให้เกิดความผิดปกติโดยสังเกตจากการที่เซลล์ไม่เกาะผิวขวดแก้ว ซึ่งมีความแตกต่างอย่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกระเพรามีผลต่อเซลล์มากกว่าโหระพา ดังกล่าวอาจมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในระบบทางเดินอาหารสูงกว่าผู้ที่ได้รับประทานอาหารรสจัด