โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสมุนไพร 3 ชนิดที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ วรรณาภรณ์

  • ณัฐพล อ่อนปาน

  • ธีระพล เติมสมเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญศิริ ดำพะธิท

  • เศวต ภูภากรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดหนองในขณะที่เป็นแผล เพื่อที่จะเป็นการระงับการเกิดหนองจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจึงได้นำเอาสารสกัดจากสมุนไพร 3 ชนิด คือ สารสกัดจากกระเทียม โหระพา และสาบแร้งสาบกา ที่ความเข้มข้นต่างๆ 5 ระดับคือ ร้อยละ 0,25,50,75 และ 100 ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในอาหาร TSA โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone ที่เกิดขึ้น จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากกระเทียมที่ความเข้มข้นร้อยละ 75 เกิด clear zone กว้างที่สุด คือ 1.56 เซนติเมตร แสดงว่าสารสกัดจากกระเทียมมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.01 ส่วนโหระพา และสาบแร้งสาบกา ไม่มีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus