โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปลอดมลพิษ พิชิตแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญฤทัย เที่ยงธรรม

  • ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

  • นภสร ตัญกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิณพนธ์ พรอยมณีวงศ์

  • บำรุง เหล่าธรรมยิ่งยง

  • มัชชา กิตติบรรลุ

  • วรัญญา ธารามาศ

  • วิไลลักษณ์ ราญสระน้อย

  • สมใจ เที่ยงธรรม

  • สังวุต ผาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อการลดต้นทุนของเกษตรกรและลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำวัชพืชต่างๆเช่นเศษหญ้า เศษไม้ เศษวัสดุอื่นๆมาทำให้เกิดประโยชน์กะลาจากมะพร้าวในไร่สวนเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบเตาเผาโดยเริ่มจากเตาเผาแบบถังน้ำมันและมีดินผสมปกคลุมอยู่เพื่อช่วยระบายความร้อนใช้ท่อไม้ไผ่ยาวสกัดการจากควันไฟแต่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้าย และความยาวของท่อไม้ไผ่ รวมทั้งการสกัดสารได้ในปริมาณที่น้อยและใช้เวลานานจึงได้พัฒนาโดยนำเหล็กและไม้ในการเป็นแบบเตาผสมปูนซีเมนต์ลงในแบบที่ทำไว้และนำท่อสังกะสีที่มีรัศมีต่างกันมาใช้ในการสกัดสาร ทำการทดสอบหาขนาดรัศมีของท่อสังกะสีที่สามารถสกัดสารได้ดีที่สุด พบว่าท่อสงกะสีที่มีขนาด 5.5 เซนติเมตรมีประสิทธิภาพในการสกัดสารจากควันไฟได้ดีที่สุดแต่ยังประสบปัญหาเรื่องนำหนักเตาและการเคลื่อนย้ายอยู่จึงได้ปรับปรุงอีกครั้งโดยลดขนาดเตาลงทำโครงเหล็กใส่ล้อเพื่อรองรับเตา โดยมีเครื่องควบแน่น และมอเตอร์ปั้มน้ำอยู่ด้านล่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดสารจากควันไฟให้เร็วขึ้น มีการนำระบบไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์มาใช้ในการทำงานของมอเตอร์ปั้มน้ำและชุดทำความเย็น เร่งการเกิดปฏิกิริยาให้น้ำเย็นเร็วขึ้นโดยการใส่น้ำแข็งลงไปในถังเก็บความเย็นเมื่อมีควันออกมาในปริมาณที่พอสมควรจึงเริ่มเปิดสวิตช์เครื่องปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำขึ้นน้ำจะขึ้นไปผ่านท่อคอนเดนเซอร์เกิดการควบแน่นหลังจากควบแน่นแล้วน้ำจะมีอุณหภูมิสูงและไหลกลับมาที่ถังน้ำเก็บความเย็น ซึ่งชุดทำความเย็นเป็นตัวเปลี่ยนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงให้กลับมาเป็นน้ำเย็นอีกครั้งจนได้สารที่ต้องการ การทำงานดำเนินไปเรื่อยๆจนได้สารที่พอเหมาะสมสารที่สกัดได้จากจากควันไฟจะผสมกับน้ำหยดผ่านลงมาตามท่อที่ทำไว้ถ้าเผาเป็นเวลานานๆจะได้ความเข้มข้นของสารที่เพิ่มขึ้นแล้วรอให้สารที่ได้ตกตะกอน พบว่าสารที่ตกตะกอนแล้วคือ ทาร์ ซึ่งเป็นสารพิษที่อันตรายจึงต้องแยกส่วนที่เป็นทาร์ออกและส่วนที่เหลือที่มีความเข้มข้น16%แล้วใช้ฉีดแมลงที่กัดกินใบพืชค้นพบว่าจำนวนใบที่มีรูได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับจำนวนใบที่มีรูได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับจำนวนใบก่อนฉีด อีกทั้งยังออกแบบเตาให้เป็นเตาเอนกประสงค์โดยมีช่องใส่อุปกรณ์ทำอาหารหม้อหรือกระทะในการประกอบอาหารระหว่างที่สกัดสารจากควันไฟ ทำให้สามารถใช้พลังงานความร้อนให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด เครื่องเผาเอนกประสงค์สามารถสกัดสารเพื่อนำมาใช้ไล่แมลงที่เป็นศัตรูพืช และยังสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอีกทั้งนำความร้อนที่เหลือใช้จากตัวเตามาทำประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด