โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักมอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัลลภา ทัพพระจันทร์

  • วรรษมนต์ บริพันธ์

  • สิริยา จันทร์ต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา ก่อเกิดกูล

  • ศศิประภา เทพวิมลเพชรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์