โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุพิน โพธิ์สวัสดิ์

  • วันเพ็ญ ศรีราชา

  • สุมาลี ทองหะรา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 การเกษตร ภาคตะวันออก ชนะเลิศระดับประเทศ ในปี 2535

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ระบบการจ่ายน้ำ ใช้ระบบสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า

  • เครื่องจ่ายน้ำ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการจ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน เป็นการศึกษาที่หาวิธีการควบคุมการจ่ายน้ำให้กับพืชอย่างอัตโนมัติ โดยที่เมื่อถึงเวลาที่พืชต้องการน้ำก็จะมีน้ำออกมาจ่ายให้กับพืช เมื่อน้ำเพียงพอกับพืชเครื่องก็จะหยุดการจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ ระบบการควบคุมการจ่ายน้ำนี้ ใช้ระบบสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า(สวิตช์รีเลย์)กล่าวคือ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทำให้หน้าสัมผัสขอสวิตช์แตะกันหรือแยกออกจากกันได้ จากหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็ต่อไฟฟ้า 220 โวลต์ไปเข้ากับปั้มสูบน้ำได้ ส่วนไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงในแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้จากเซลล์ไฟฟ้าพลังดิน(แท่ง Cu กับ Zn จุ่มอยู่ในสารละลายดินกับน้ำ)และระบบที่บอกความเปียกแห้งของดินที่ปลูกพืช(ความชื้นของดิน)ก็ใช้เซลล์ไฟฟ้าพลังดินเป็นตัวควบคุมอีกด้วย ผลจากการศึกษาพบว่า เครื่องจ่ายน้ำระบบแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดินสามารถจ่ายน้ำให้กับพืชได้ตามต้องการ