โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคอนกรีตไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ กลพิสุทธิ์

  • กรทิพย์ วิชัยกุล

  • อัครพล ฉายสุริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ น้อยนะวะกุล

  • บุญชอบ ยิ้มละมัย

  • วลัยรัตน์ องค์ศิริมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธัญบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอนกรีต

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานมีความคิดที่จะนำสิ่งเหลือใช้ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ และพลาสติก นำกลับมาใช้ใหม่ในรูปของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก จึงได้ออกแบบทำ "คอนกรีตรีไซเคิล" โดยมีส่วนผสมของกระดาษ : ปูนซิเมนต์ : ปูนขาว เป็น 3:2:1, 2:2:1 และ 1:2:1 คอนกรีตพลาสติกใช้อัตราส่วนพลาสติก : ปูนซีเมนต์ เป็น 1:20, 1:15 และ 1:12 ตามลำดับ จากการทดลองชั่งน้ำหนักหาน้ำหนักที่รับได้ การดูดซึมน้ำ การเผาไฟโยนลงมาจากที่สูงและคำนวนต้นทุนในการผลิตต่อก้อน โดยเปรียบเทียบกับอิฐมอญพบว่า คอนกรีตพลาสติกอัตราส่วน 1:12 มีคุณภาพที่ดีที่สุด คือมีน้ำหนักน้อย รับน้ำหนักได้มากดูดซึมน้ำได้น้อย เมื่อนำไปเผาไฟจะไม่ลุกไหม้ ไม่มีการแตกหักเมื่อโยนลงมาจากที่สูง และมีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดเพียงก้อนละ 0.42 บาท