โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทรานซิสเตอร์ REUSE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วสุวัฒน์ เครือเง้า

  • วีระ แสงวัฒนะ

  • สัณฑวัฒน์ งามแท้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธัญบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทรานซิสเตอร์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณทรานซิสเตอร์ที่เสียแล้วให้กลับมาใช้งานได้อีก วิธีการศึกษาทำได้โดยนำทรานซิลเตอร์ชนิด PNP และ NPN เบอร์ใดก็ได้ ที่มีลักษณะตัวถังแบบ To-3 มาตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ แล้วตัดส่วนบนออกนำไปรับแสงอาทิตย์ จากนั้นจึงวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า พบว่าทรานซิสเตอร์ที่เสียงแล้วบางตัวสามารถให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ แต่ละตัวให้ค่าไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับเบอร์และแหล่งผลิต เมื่อนำทรานซิลเตอร์ที่ทดสอบแล้วมาต่อแบบผสมแล้วนำไปรับแสงอาทิตย์จะให้กระแสไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับโซลาร์เซล ส่วนทรานซิสเตอร์ที่รับแสงแล้วไม่สามารถให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า สามารถนำไปใช้แทนไดโอดได้ โดยการนำทรานซิสเตอร์นั้นมาต่อกับแบบบริดจ์ เพื่อเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง และยังสามารถทำเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องฟอกอากาศได้