โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวุ้นสวรรค์จากน้ำมะเขือเทศและการเพิ่มผลผลิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพล ศรีบัว

  • พีรยา ปรีชาพลกุล

  • ภัควี วัสสนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ น้อยนะวะกุล

  • บุญชอบ ยิ้มละมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธัญบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นำมะเขือเทศ

  • วุ้นน้ำมะพร้าว

  • วุ้นสวรรค์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วุ้นสวรรค์เป็นผลผลิตจากการหมักน้ำผลไม้ด้วยเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum วุ้นที่ได้มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็นเซลลูโลส มีลักษณะเป็นเยื่อเหนียวสีครีม สามารถนำมาปรุงรสทำได้ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว สำหรับโครงงานนี้ได้เน้นถึงการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำมะเขือเทศ ซึ่งจากการทดลองพบว่า เชื้อ Acetobacter xylinum ที่ใช้สำหรับหมักทำวุ้นมะพร้าว สามารถนำมาหมักในน้ำมะเขือเทศ แล้วให้ผลผลิตวุ้นสวรรค์มากกว่าหมักในน้ำมะพร้าว และปัจจัยที่เหมาะสมต่อผลผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำมะเขือเทศ ประกอบด้วยความเข้มข้นของน้ำมะเขือเทศ พื้นที่ผิวสัมผัสที่น้ำผลไม้สัมผัสอากาศกรดอะซิติกเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองนี้พบว่าน้ำมะเขือเทศให้ผลผลิตวุ้นสวรรค์มากที่สุด แต่การใช้น้ำมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบ ต้องลงทุน เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าน้ำมะพร้าว และพบว่าวุ้นสวรรค์ที่ได้จากการหมักในน้ำผลไม้แต่ละชนิด จะมีลักษณะคล้ายกันเมื่อนำมาประกอบอาหาร ให้รสชาติดีเหมือนกัน โดยเฉลี่ยแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ได้รับประทานบอกว่ารสชาติดีมาก