โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนของกากกาแฟที่เหมาะสมผสมในดินที่ใช้ปลูกต้นกุหลาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์

  • นฤภัทร กำเนิดรัตน์

  • มาโนชญ์ พนาประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรนิมิตร จันทร์อำพร

  • พิเชษฐ รมรฤทธา

  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

  • อังสุนีย์ มังคละคีรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p63

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กากกาแฟ

  • วัสดุเหลือใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรมักจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อเสียคือจะทำให้ดินแข็งเสียสภาพไป และถ้าใช้เกิดจำเป็นปุ๋ยเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในดินและน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ใส่ปุ๋ยแต่จะใช้ของเหลือ พวกกากกาแฟ มาผสมกับดิน โดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสมนำมาใช้ปลูกต้นกุหลาบให้ได้ผลดีทัดเทียมกับต้นกุหลาบ ที่ปลูกในสภาพดินอุดมสมบูรณ์ ในการทดลองครั้งนี้ใช้อัตราส่วนดินที่ไม่สมบูรณ์ : กากกาแฟ ทั้งหมด 11 อัตราส่วน คือ 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 70:30, 20:80, 10:90, 0:100 และมีดินอุดมสมบูรณ์เป็นตัวเปรียบเทียบในแต่ละอัตราส่วนปลูกกุหลาบ 8 ต้น รดน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดวันละ 1500 cm แบ่งเป็นเช้า - เย็น ผลที่ได้จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ : กากกาแฟ 70:30 ได้ผลการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับดินอุดมสมบูรณ์ดังนี้ ความสูงของต้นเพิ่ม 87.05 เปอร์เซ็นต์ จำนวนใบเพิ่ม 65.85 เปอร์เซ็นต์ จำนวนดอกที่ออก 67.70 เปอร์เซ็นต์ จำนวนต้นที่ตาย 25.00 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นกากกาแฟใช้ผสมในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์แทนดินอุดมสมบูรณ์และแทนปุ๋ยได้ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ