โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความลาดเอียงของพื้นภาชนะที่เหมาะสม และการหมุนวนของน้ำในภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลา มีผลต่อการขจัดส่งปฏิกูลได้รวดเร็ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐ อุดมพานิชย์

  • มนันญา ลี้สุนทรวงศ์

  • เสาวณีย์ เวทย์สุภาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

  • อัญชลี วุฒิภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์