โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยืดอายุ เพิ่มขนาด และน้ำหนักของกุ้งฝอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภชัย ใจยอด

  • ศุภวัฒน์ บัวสุข

  • อภิชาติ สายปัญญาใย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ บุญตันจีน

  • ชนิดา วิเศษสรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์