โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงเรือนเลี้ยงไก่และเพิ่มผลผลิตไข่ของไก่พันธุ์ฮับบาร์ดโกลเด้น คอมเมท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัฒนพงค์ กันทะอูป

  • สิทธิชัย จินะมอย

  • อาทิตย์ อินตายวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p81

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • โรงเรือนเลี้ยงไก่ การแก้ปัญหา

  • ไข่ไก่ ผลผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการกำจัดกลิ่นเหม็นของขี้ไก่จากโรงเรือนเลี้ยงไก่ โดยการใช้ถ่านไม้ไมยราบผสมกับขี้เลื่อยใช้ในการดูดความชื้นจากขี้ไก่ ทำให้ขี้ไก่แห้งเร็วขึ้น ทำให้บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่สะอาด ปราศจากกลิ่นที่เป็นมลภาวะรบกวนผู้ที่อาศัยใกล้เคียงบริเวณนั้น ตลอดจนช่วยให้ไก่มีสุขภาพดีขึ้น ให้ผลผลิตไข่ที่มีน้ำหนักมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ขี้ไก่ที่ผ่านการดูดกลิ่นและดูดความชื้นแล้ว สามารถนำไปหมักทำให้ได้ก๊าซชีวภาพ กากที่เหลือจากการหมักใช้เป็นปุ๋ยหมักน้ำ ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้บำรุงดินแทนปุ๋ยเคมี ทำให้สภาวะแวดล้อมดีขึ้น อนึ่งการเผาถ่านไม้ไมยราบโดยไม่ให้มีควันที่จะก่อให้เกิดมลภาวะของอากาศนั้น ได้ใช้ผักตบชวาเป็นตัวดูดควันจากปล่องควันจากเตาเผาถ่าน ซึ่งสามารถดูดควันได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์