โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฮอร์โมนจากเนื้อเยื่อที่หุ้มเมล็ดมะละกอสุกช่วยเร่งการเจริญของกิ่งปักชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลินจง ละหุ่งเพ็ชร

  • วราพร แสงสว่าง

  • เด็กสรัญญา ปานเอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การชำ

  • ราก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ ในการขยายพันธุ์พืชเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ภาชนะสำหรับเพาะเมล็ด กรรไกรตัดกิ่งไม้ กระบะสำหรับชำกิ่งไม้ และไม้บรรทัด พืชที่ใช้ได้แก่ มะละกอสุกพันธุ์โกโก้ เมล็ดถั่วดำ กิ่งเฟื่องฟ้า กิ่งชบา กิ่งโกศล กิ่งกุหลาบ และกิ่งโป๊ยเซียน โดยมีวิธีการทดลองคือ นำเมล็ดมะละกอสุกมาทำการแยกวุ้นที่หุ้มเมล็ดออกมาโดยทำการแช่น้ำ จากนั้นทำการกรองก็จะได้สารละลายของวุ้นที่หุ้มเมล็ดมะละกอ โดยใช้ระยะเวลาในการแช่ 12 ชั่วโมง แล้วนำกิ่งชำที่เตรียมไว้มาชำโดยแบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ วิธีที่ 1 นำกิ่งชำแช่น้ำเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอก่อน วิธีที่ 2 นำกิ่งชำแช่น้ำยาเร่งราก วิธีที่ 3 นำกิ่งชำแช่น้ำธรรมดา ต่อมาทำการทดลองแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนจากกิ่งชำเป็นเมล็ดถั่วดำแล้วนำไปเพาะในกระบะเพาะ ผลการทดลองพบว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วดำที่แช่น้ำเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอสุกจะงอกรากได้เร็วที่สุดกว่าวิธีอื่นๆ เมื่อนำไปปักชำพบว่า การนำกิ่งชำที่แช่น้ำเยื่อหุ้มมะละกอสุกก่อนทำการชำจะให้ผลดีใกล้เคียงกับการใช้น้ำยาเร่งราก ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย