โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดคราบน้ำมันจากคราบน้ำทิ้งตามบ้านเรือนโดยใช้ฝักโกงกาง

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีป้องกันบำบัดและกำจัดคราบน้ำมันจากน้ำทิ้งและน้ำเสียตามบ้านเรือนก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ และศึกษาก้อนเชื้อเพลิงที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง วัสดุที่ใช้ได้แก่ ฝักโกงกาง สำลี กระดาษชำระ น้ำมันพืช น้ำมันหมู ต้นโป๊ยเซียน ขวดโหล ปลาหางนกยูง เทียนไข อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ บีกเกอร์ กระบอกตวง นาฬิกาจับเวลา ท่อพีวีซี วิธีการทดลองโดยนำขวดมาตัดแบ่งครึ่งโดยที่นำสำลีมารองไว้บริเวณใกล้ปากขวด จากนั้นเทน้ำทิ้ง น้ำมันพืช และน้ำมันหมูลงไป และเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษชำระและฝักโกงกางมารองแทนสำลี เทน้ำทิ้ง น้ำมันพืช และน้ำมันหมูลงไป เช่นกัน จากนั้นทำการบันทึกปริมาณน้ำมันที่เหลือจากการกรอง ขั้นตอนต่อไป นำน้ำกรองไปรดต้นไม้เหมือนการรดต้นไม้ตามปกติ แล้วเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่รดด้วยน้ำธรรมดาและน้ำที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัด และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปเลี้ยงปลาหางนกยูงโดยเทียบกับการเลี้ยงด้วยน้ำธรรมดา และการเลี้ยงด้วยน้ำที่ยังไม่ได้ผ่านการกรอง ผลการทดลองพบว่า ตัวดูดซับที่สามารถดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด คือ สำลี รองลงมาได้แก่ ฝักโกงกาง และกระดาษชำระตามลำดับ และน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยฝักโกงกางสามารถนำไปใช้รดต้นไม้และต้นไม้ก็ให้ผลการเจริญเติบโต แต่ถ้านำน้ำที่ไม่ได้รับการบำบัดจะทำให้ต้นโป๊ยเซียนเจริญเติบโตไม่ดี และยังพบว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยฝักโกงกางสามารถนำไปเลี้ยงปลาหางนกยูงได้ โดยมีอัตรารอดใกล้เคียงกับน้ำธรรมดา แต่ปลาจะตายภายใน 1 วัน ถ้าเลี้ยงด้วยน้ำที่ไม่ได้ผ่านการบำบัด และฝักโกงกางที่ใช้จนเสื่อมสภาพสามารถนำมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิง โดยใช้ฝักโกงกาง 2 ส่วนกับเทียนไข 1 ส่วน ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความคุ้มค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์ฤทัย นามสิน

  • ศุภักษร น้อยกาญจนะ

  • เชาวลิต เจียมจรรยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วงศ์วิไล วัฒนพันธุ์

  • สมเกียรติ สนธนวณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน

  • บำบัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์