โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดคราบไขมัน กลิ่น สี ของน้ำทิ้งจากบ้านเรือนด้วยวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชจรี มณีดำ

  • อัญชลี อารัมภ์พจน์

  • เยาวลักษณ์ เตียวิลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำทิ้ง การกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นมาใช้ในการกำจัดคราบไขมัน กลิ่น และสีของน้ำทิ้ง โดยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการดูดซับคราบน้ำมันด้วยใยมะพร้าว ใบไผ่แห้ง จาวมะพร้าว ดอกกกธูปฤาษีและผักตบชวา ผลการทดลองพบว่าตัวดูดซับทั้ง 5 ชนิด สามารถดูดซับคราบไขมันได้ จากนั้นนำน้ำที่ผ่านการดูดซับมวลคราบไขมันลดกลิ่นในน้ำทิ้งด้วยสารครัวเรือน โดยใช้การเติมสารได้แก่ เกลือ ปูนขาว ผงซักฟอก สารส้ม ถ่าน แช่ในน้ำทิ้ง 6 ชั่วโมง ทดสอบค่า pH ความเป็นกรด/เบส และขั้นสุดท้ายคือนำเอาตัวดูดซับที่ผ่านการดูดซับคราบน้ำมันมาทำปุ๋ยต้นไม้ และทดสอบคุณภาพน้ำโดยการเลี้ยงปลาหางนกยูง การบำบัดน้ำเสียวิธีนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่งด้วย