โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักจับแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิศักดิ์ สินสุวรรณ

  • สุพัตรา ศุภพิชน์

  • หรรษา ตันจินซุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงกล ตัณฑ์เจริญรัตน์

  • ธนภณ ธรรมรักษ์

  • อรุณี มั่นทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • แมลงสาบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกับดักจับแมลงสาบและหาวิธีกำจัดแมลงสาบโดยใช้เศษวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คือ ขวดน้ำโพลาลิสเปล่า ถุงพลาสติก ตู้ปลา กรรไกร คัตเตอร์ ไม้บรรทัด สิ่งมีชีวิตที่ใช้คือ แมลงสาบ วัสดุที่ใช้ได้ก น้ำส้ม น้ำหวาน และแป้งเปียก สารเคมีที่ใช้ได้แก่ สีสเปรย์ 4 สี ได้แก่ สีแดง ดำ น้ำเงิน เหลือง วีธีดำเนินการทดลองโดยนำวัสดุได้แก่ น้ำหวาน น้ำส้ม และแป้งเปียกมาใส่ในขวดโพลาลิสที่มีการตัดเป็นช่องรอบขวด โดยมีระยะห่างช่องละ 10 cm เป็นลัษณะคล้ายซี่ลูกกรง จากนั้นใส่แมลงสาบลงในตู้ปลาแล้วสังเกตการกินอาหารของแมลงสาบ ใช้อาหารสลับกันแต่ละชนิด จากนั้นทำการพ่นสีให้กับขวดโพลาลิสที่ได้ทำการตัดแต่งแล้ว โดยมีทั้งหมด 4 สี คือ สีดำ น้ำเงิน แดง และเหลือง แล้วทำการใส่สารลงไปในขวดโพลาลิสโดยให้อาหารอยู่ด้านบนของขวดโดยการนำขวดโพลาลิสอีกขวดหนึ่งมาตัดเอาเฉพาะส่วนกรวยต้นบนมาเสียบไว้กับปากขวดที่ทำการตัดแต่ง แล้วนำอาหารไว้ด้านบนบริเวณกรวยที่เตรียมไว้ แล้วทำการสังเกต ผลการทดลองพบว่าอาหารที่แมลงสาบชอบมากที่สุดคือ น้ำส้ม รองลงมาได้แก่ แป้งเปียกและน้ำหวานตามลำดับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างการฉีดสีให้กับกับดักเพื่อล่อแมลงสาบ พบว่า สีที่แมลงสาบชอบมากที่สุดคือ สีดำ รองลงมา คือ สีน้ำเงิน แดง และ เหลืองตามตำดับ ดังนี้เราจึงสามารถผลิตเครื่องดักจับแมลงสาบที่มีประสิทธาพและประหยัดค่าช้าจ่าย ทั้งยังสามารถลดปริมาณสารมีเที่ใช้ ในการจำกัดแมลงสาบได้อีกด้วย