โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคัดกุ้งกุลาดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชฎาพร บุญสว่าง

  • ธนากร เมียงอารมณ์

  • สัจจา เล็กเส็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงกล ตัณฑ์เจริญรัตน์

  • ธนภณ ธรรมรักษ์

  • ธนารัตน์ กำธรพิพัฒนกุล

  • สมพร กิตติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้ง

  • ประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องคัดกุ้งกุลาดำที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำ โดยมีวัสดุที่ใช้ดังนี้ แผ่นเหล็กขนาดต่างๆ เพื่อนำประกอบเป็นตัวเครื่อง และเหล็กเส้นที่ความยาวแตกต่างกันใช้ทำเป็นตะแกรงในการแยกคัดกุ้ง น็อต ลูกปืน มอร์เตอร์ เพลา ล้อ โซ่และเหล็กฉาก วิธีการทดลองโดยนำแผ่นเหล็กมาประกอบกันเป็นรูป 6 เหลี่ยมเพื่อทำเป็นตัวเครื่อง จากนั้นนำเหล็กฉากมาเชื่อมต่อที่ขอบทั้ง 6 ด้าน แล้วทำการประดิษฐ์ตะแกรงขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ชั้น ตามน้ำหนักของกุ้ง โดยชั้นที่ 1 นำเหล็กเส้นมาเรียงโดยเว้นช่องให้มีระยะห่างระหว่างเส้น 20.25 mm. เพื่อคัดกุ้ง ขนาด 80 ตัว/กิโลกรัม ชั้นที่ 2 นำเหล็กเส้นมาทำเป็นตะแกรงโดยมีระยะห่างระหว่างเส้น 18.80 mm. ใช้คัดกุ้งขนาด 100 ตัว/กิโลกรัม และชั้นที่ 3 ให้เหล็กเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้น 16.45 mm แล้วทำการประกอบตัวถังเข้ากับตะแกรงทั้ง 3 ชั้น จากนั้นต่อมอเตอร์เข้ากับตัวถัง เพื่อให้มอเตอร์หมุนไปเลื่อนตะแกรงขณะคัดกุ้ง จากนั้นนำกุ้งที่ต้องการคัดใส่ลงในเครื่องคัด สังเกตผลที่ได้ เปรียบเทียบกับการใช้คนคัดกุ้ง ผลการทดลองพบว่า เครื่องคัดกุ้งที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถคัดกุ้งได้เร็วกว่าการใช้คน ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการคัดกุ้ง