โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจความหลากหลายของแมลงกลางคืนในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา รอดน้อย

  • ภรณ์สิริ โสมใจบุญ

  • โชติรส แดงเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาภรณ์ วายุภักตร์

  • วุฒิเกียรติ มงคลพรรุจี

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การสำรวจความหลากหลายของแมลงกลางคืนในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกิดปัญหาที่เพื่อน ๆ ขับรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนแล้วไม่สามารถสวมหมวกกันน๊อคที่มีหน้ากากพลาสติกปิด ทำให้แมลงเข้าตา จึงทำให้เกิดความอยากรู้ว่าแมลงที่บินเข้าตาเพื่อน ๆ นั้นมีแมลงอะไรมลง และมีอยู่กี่ชนิด ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงคิดวิธีการสำรวจแมลงกลางคืนในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2545 พบแมลงในอันดับ(order) ต่าง ๆ 4 อันดับ ได้แก่ อันดับ Diptera (แมลง 2 ปีก เช่น ยุง, แมลงหวี่, ริ้น, แมลงวัน) จำนวน 1,194 ตัว อันดับ Homoptera (เพลี้ยชนิดต่าง ๆ) จำนวน 1,077 ตัว อันดับ Coleoptera (ด้วงปีกแข็งชนิดต่าง ๆ) จำนวน 771 ตัว อันดับ Hymenoptera (ผึ้ง, ต่อ, แตน, มด) จำนวน 196 ตัว ซึ่งแมลงต่าง ๆ มีปริมาณขึ้น ๆ ลงๆ ในแต่ละครั้งที่เก็บตัวอย่าง ทั้งนี้เพราะแมลงมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับแมลง หรือระบบนิเวศวิทยาของแมลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อวงจรชีวิต ตลอดจนการเพิ่มหรือลดจำนวนประชากรและความเป็นอยู่ต่าง ๆของแมลง แมลงในอันดับ Diptera และ Homoptera จะพบมากที่ตำบลมิตรภาพ จำนวน 448 และ 372 ตัว ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นเพระตำบลมิตรภาพมีสภาพความหลากหลายทางพืชมาก จึงมีผลทำให้ประชากรแมลงสูงกว่าในทุกตำบล ส่วนแมลงในอันดับ Coleoptera พบมากที่ตำบลหนองบัวน้อย จำนวน 191 ตัว แมลงในอันดับ Hymenoptera ซึ่งเป็นแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรพบน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพระการทำการเกษตรโดยใช้สารเคมีกำจัดแมลง ทำให้แมลงในอันดับนี้พบน้อย หรืออาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปริมาณฝน,อุณหภูมิ, กระแสลม ฯลฯ ซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ