โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีการลดปริมาณสารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวัฒน์ กองจันทึก

  • ภรณ์ศิริ โสมใจบุญ

  • เกียรติศักดิ์ บุตรฝาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • ประภาภรณ์ วายุภักตร์

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอร์มาลิน

  • สารพิษตกค้างในอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการลดปริมาณสารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหารดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาวิธีการล้างอาหารสดที่มีสารฟอร์มาลินปนเปื้อนโดยใช้สารละลายที่เหมาะสมโดยใช้สารละลายกรดแอซีติก (น้ำส้มสายชู 0.5 กรัมละลายน้ำ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร), สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม 0.1 กรัม ละลายน้ำ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร), สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง 0.4 กรัม ละลายน้ำ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) และน้ำเปล่า พบว่า สารละลายที่เหมาะสมในการนำมาล้างอาหารสดที่ผ่านการแช่ฟอร์มาลิน คือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ตอนที่2 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการลดลงของสารฟอร์มาลิน โดยแช่ปลาหมึกสดในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 และ 0.7 กรัม ละลายในน้ำ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.7 กรัม ละลายในน้ำ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีผลให้สารฟอร์มาลินลดลงมากที่สุด