โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักแมลงสาบจากน้ำยางไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิวัตถ์ แก้วมา

  • วาริสสา สมณี

  • ไทโย ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กับดักแมลงสาบ

  • น้ำยางไม้ การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมุ่งเน้นในการทำกับดักแมลงสาบจากน้ำยางไม้ โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกาวดักแมลงสาบจากน้ำยางพาราและน้ำมันพืช ศึกษาประสิทธิภาพของกับดักรูปแบบต่าง ๆ ในการดักจับแมลงสาบ ซึ่งมีจำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ กับดักแบบเขาวงกต แบบหกเหลี่ยม และแบบหยาดน้ำค้าง และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยางจากลีลาวดีต่ออัตราการตายของแมลงสาบ ผลการวิเคราะห์พบว่า อัตราส่วนของกาวดักแมลงสาบจากน้ำยางพาราและน้ำมันพืชที่เหมาะสมที่สุด คือ 5:2 สำหรับประสิทธิภาพของกับดักที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่า กับดักรูปแบบเขาวงกตมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่แมลงสาบใช้ในการอยู่ในกับดักเท่ากับ 7.37 นาที และประสิทธิภาพของน้ำยางจากลีลาวดีต่ออัตราการตายของแมลงสาบ พบว่า อัตราส่วนของผงโอวัลตินและน้ำยางลีลาวดีที่เหมาะสมที่สุด คือ 5:2 โดยเปอร์เซ็นต์การตายของแมลงสาบ 85% และไม่ทำให้กาวเสียสภาพ