โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคอนโดบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชโลทร ละมัย

  • ประภาสิริ ใจดี

  • เอี่ยมดรุณ อินเตชะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ การบำบัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์คอนโดบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์คอนโดบำบัดน้ำเสีย และผู้อื่นสามารถศึกษาและนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเพื่อศึกษาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างสรรค์ ดำเนินการทดลองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลการทดลอง 4 ขั้นตอน จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า คอนโดบำบัดน้ำเสียสามารถทำให้น้ำที่เหลือทิ้งจากการล้างจานมีคุณภาพดีขึ้น โดยสังเกตผลของการเปรียบเทียบการทดลองระหว่างน้ำที่เหลือทิ้งจากการล้างก่อนผ่านการกรอง และหลังจากผ่านการกรองจากอ่างล้างจานบำบัดน้ำเสีย พบว่า ลักษณะทางกายภาพของน้ำก่อนการบำบัดมีไขมันลอยอยู่บนน้ำ มีคราบสีดำปนในน้ำ มีฟองน้ำยาล้างจาน มีตะกอนของเศษอาหารและมีกลิ่นคาวจากเศษอาหาร แต่เมื่อผ่านการบำบัดแล้วน้ำใส ไม่มีคราบไขมันลอยอยู่ ไม่มีฟองของน้ำยาล้างจาน ไม่มีตะกอนของเศษอาหาร กลิ่นของน้ำยาล้างจานลดลง