โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรธร ใจอยู่

  • สืบสกุล โพนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม

  • วิลัยพร ชัยเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องแยกเหรียญ

  • เหรียญ การคัดแยก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยกเหรียญและลดต้นทุนในการผลิตเครื่องคัดแยกเหรียญ ผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องแยกขนาดเหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท และ 1 บาท เพื่อที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการแยกเหรียญขนาดเหรียญ โดยสามารถนับจำนวนเหรียญจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และต้นทุนการผลิตเครื่องแยกเหรียญมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติตามท้องตลาด จากการศึกษาเรื่องเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ พบว่า ความแม่นยำในการนับเหรียญแต่ละชนิด โดยใช้ความแรงของมอเตอร์เบอร์ที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการคัดแยกเหรียญจะดีมากที่สุดเมื่อใช้เวลาที่เพิ่มมากขึ้น และความแรงของมอเตอร์ที่ดีที่สุด คือ เบอร์ 3 ซึ่งสามารถคัดแยกเหรียญได้มีประสิทธิภาพที่สุด ร้อยละ 100 ผลการทดสอบความเร็วในการคัดแยกเหรียญแต่ละชนิด โดยใช้ความแรงของมอเตอร์เบอร์ 2 มีความเร็วเท่ากับ 4.73 coins/s และผลการทดสอบความเร็วในการคัดแยกเหรียญแต่ละชนิด โดยใช้ความแรงของมอเตอร์เบอร์ 3 มีความเร็วเท่ากับ 6.73 coins/s ปัจจัยที่ส่งผลให้ความแม่นยำในการคัดแยกเหรียญ คือ ความแรงของมอเตอร์ เวลาที่ใช้ในการคัดแยกต้องมีความเหมาะสมควรอยู่ในช่วง 25-30 วินาที