โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุขได้สบายมือ (เครื่องปิ้งลูกชิ้นอัตโนมัติ)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นทีธร วงษ์ทอง

  • เสกสรร สูงยิ่ง

  • ไชยภพ แสงพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปิ้งลูกชิ้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องปิ้งลูกชิ้นอัตโนมัติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครืองปิ้งลูกชิ้นที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเครื่องปิ้งลูกชิ้นที่มีขายทั่วไป เพื่อศึกษารอยไหม้ที่เกิดขึ้นบนลูกชิ้น เพื่อศึกษาระยะเวลาในการปิ้งลูกชิ้น เพื่อศึกษากลิ่นจากลูกชิ้นที่ปิ้งแล้ว จากการศึกษาพบว่า เครื่องปิ้งลูกชิ้นที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในการปิ้งลูกชิ้นที่ดีกว่าเครื่องปิ้งลูกชิ้นทั่วไป พบว่าไม่มีควันเกิดขึ้นจากการปิ้งลูกชิ้น พบว่าเครื่องปิ้งลูกชิ้นที่ประดิษฐ์จะไม่เกิดรอยไหม้ที่ลูกชิ้นเนื่องจากลูกชิ้นไม่ได้สัมผัสกับตะแกรงเหล็ก พบว่าไม่มีกลิ่นหรือควันเกิดขึ้นที่ลูกชิ้น