โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารกันราในอาหารด้วยผงจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณณ์นิภา ดีทองหลาง

  • ทวิภรณ์ สายจันทร์

  • อรกมล จำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุดเปลือก

  • สารกันรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อตรวจสอบสารกันราที่ปนเปื้อนมาในอาหาร เพื่อเป็นการประยุกต์นำเอามังคุดซึ่งเป็นผลไม้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้สารทดสอบจากธรรมชาติแทนการใช้ชุดทดสอบสารกันรา ซึ่งมีราคาแพงและหาซื้อได้ยาก เพื่อศึกษาการทำปฏิกิริยาของผงจากเปลือกมังคุดกับสารกันราที่มีในอาหาร การศึกษาทดลองในครั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหารชนิดต่าง ๆ โดยการสุ่มเลือกเฉพาะอาหารที่มีโอกาสการปนเปื้นสารกันราสูง และเนื่องจากในมังคุดมีสารแทนนิน ซึ่งเป็นสารที่มีสีน้ำตาลในเปลือกมังคุด ช่วยทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสีอย่างชัดเจนในการทำปฏิกิริยาของแทนนนินกับสารกันรา