โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผ่าหมากกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิสิทธิ์ พานพันธ์

  • อรุณรัชช์ เกษทองคำ

  • เอกภพ มหาแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องผ่าหมาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าหมาก และทดสอบความสามารถในการผ่าลูกหมากของเครื่องผ่าหมาก โดยอาศัยหลักการของคานมาใช้ในการออกแบบ จากการทดลองพบว่า เครื่องผ่าหมากมีประสิทธิภาพมากกว่าการผ่าหมากด้วย กรรไกรผ่าหมาก และเป็นเครื่องประดิษฐ์ที่ช่วยในการผ่าหมาก ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่าการผ่าด้วยเครื่องมือชนิดอื่น ๆ อีกด้วย