โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ช่วยโยงกิ่งทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาณิดา ขุมพงษ์

  • วัชระ ทวนทอง

  • สหฤทธิ์ มุสิโก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียน การปลูก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยโยงกิ่งทุเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของชาวสวนทุเรียนเพราะการโยงแบบใช้อุปกรณ์ช่วยโยงกิ่งทุเรียนนั้นไม่ต้องออกไปปลายกิ่งเพื่อช่วยโยงทุเรียนจึงทำให้มีการโยงทุเรียนความปลอดภัยยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม และเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการโยงกิ่งทุเรียนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยโยงกิ่งทุเรียนกับไม่ใช้อุปกรณ์ โดยอัตราการโยงกิ่งทุเรียน 3 กิ่ง/นาที จากการทดลองเปรียบเทียบการใช้อุปกรณ์ช่วยโยงกิ่งทุเรียนกับไม่ใช้อุปกรณ์ โดยใช้ตน 3 คนโยงกิ่งคนละต้น คนละ 3 กิ่ง จำนวนคนละ 3 ครั้ง มีหน่วยเป็น (3กิ่ง/นาที) เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้ออกมาของทั้ง 3 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ช่วยโยงกิ่งทุเรียนและไม่ใช้อุปกรณ์มีค่า 9.13บวกลบ0.59 กับ 21.55 บวกลบ 0.618 (3กิ่ง/นาที) ตามลำดับ