โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบีบขวดพลังงานกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุลิกา พาหุการ

  • ต้นกล้า ตันติวิท

  • รักษ์ อุปนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขวดน้ำการบีบ

  • พลังงานกล

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องบีบขวดพลังงานกล มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องบีบขวดพลังงานกล เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเวลาในการบีบขวดโดยใช้มือและเครื่องบีบขวดพลังงานกล เพื่อเปรียบเทียบปริมาณขวดในภาชนะบรรจุระหว่างการใช้มือบีบขวดและการใช้เครื่องบีบขวด โดยเครื่องบีบขวดพลังงานกลนี้มีวัสดุอุปกรณ์ คือ ที่ตั้งขาเหล็ก 4 ขา ลวดสลิง 1 เส้น สปริง 2 เส้น ล้อ 6 ตัว เดือย 1 อัน เหล็กแผ่นวงกลม 2 แผ่น พร้อมกับดำเนินการประดิษฐ์เครื่องมือตามที่วางไว้ เมื่อประดิษฐ์เครื่องมือเสร็จก็นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการบีบขวด โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพในการบีบขวดให้มีขนาดเล็กลงของเครื่องบีบขวดพลังงานกล โดยเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการบีบขวด ทำทั้งหมด 3 รอบ ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพในการบีบขวดปรากฏว่า การใช้มือในการบีบขวดใช้เวลาในการบีบ 1 นาที ครั้งที่ 1 ได้ 11 ขวด ครั้งที่ 2 ได้ 10 ขวด ครั้งที่ 3 ได้ 10 ขวด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10 ขวด ส่วนเครื่องบีบขวดพลังกลนั้นใช้เวลาในการบีบ 1 นาที ครั้งที่ 1 ได้ 16 ขวด ครั้งที่ 2 ได้ 15 ขวด ครั้งที่ 3 ได้ 15 ขวด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15 ขวด จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนขวดที่ได้จากการบีบขวดของเครื่องบีบขวดพลังงานกล มากกว่าการบีบขวดโดยการใช้มือบีบ แสดงให้เห็นว่าการบีบขวดด้วยเครื่องบีบขวดพลังงานกลมีประสิทธิภาพมากกว่าการบีบขวดด้วยมือ สามารถช่วยประหยัดเวลาในการบีบขวดได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการบีบขวด และเพิ่มพื้นที่ในการทิ้งขวดลงภาชนะบรรจุอีกด้วย