โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกระจายตัวของปู ชนิดพันธุ์ปู และแนวโน้มการลดลงของพันธุ์ปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาวสาวเบญจวรรณ จันทร์วิเชียร

  • ประกายกาญจน์ ตะวัน

  • อุทัยวรรณ สงวนนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปู การขยายพันธุ์

  • ปู การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการกระจายตัวของปู เพื่อศึกษาชนิดพันธ์ปู เพื่อศึกษาแนวโน้มการลดลงของพันธุ์ปู จากการสำรวจการกระจายตัวของปูโดยวัดจากจำนวนรูปู พบว่า บริเวณที่เป็นลักษณะดินเลนพื้นที่กว้าง มีค่าการกระจายของจำนวนรูปูมากที่สุด การสำรวจพันธุ์ปูด้วยวิธีสังเกต พบพันธุ์ปู 3 พันธได้แก่ ปูแสม (Sesamar), ปูก้ามดาบ (Ucavocans) สีน้ำตาล และปูก้ามดาบ (Ucavocans) สีฟ้า ผลการสำรวจแนวโน้มการลดลงของพันธุ์ปูพบว่า เหยื่อล่อต่างชนิดกันทำให้ได้จำนวนพันธุ์ปูแตกต่างกัน และในการในการดักปูทุกครั้งพบว่าจะมีพันธุ์ปูแสมและพันธุ์ปูดำติดมาทุกครั้ง แสดงว่าปูที่มีแนวโน้มลดลงมากที่สุด คือ ปูแสม (Sesamar) รองลงมา คือ ปูดำ (Seyllaserrata)