โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยเจลาตินจากเกล็ดปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทพิชญา สิรินันท์สมบูรณ์

  • ภรัณยา สีวิริยะสกุล

  • วัชราภรณ์ ดอยวิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลานิล เกล็ด

  • เจลาติน

  • เมล็ดพันธุ์ การเคลือบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเจลาตินที่สกัดได้จากเกล็ดปลานิลมาเคลือบพันธุ์เมล็ดทานตะวัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 การทดลองได้แก่ 1.ศึกษาอุณหภูมิและความเข้มข้นของกรดแอซิติดที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิล จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิและความเข้มข้นของกรดแอซิติกมีผลต่อความหนืด และปริมาณเจลาตินจากเกล็ดปลานิลที่ได้จากการสกัด โดยการใช้อุณหภูมิสูงจะทำให้เจลาตินมีความหนืดลดลง แต่มีปริมาณเจลาตินที่สกัดได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนการใช้กรดแอซิติกที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้เจลาตินมีความหนืดเพิ่มขึ้น และมีปราณเจลาตินที่สกัดได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 2.เปรียบเทียบความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคลือบเมล็ดพันธุ์จากเจลาตินต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและความยาวรากของต้อนอ่อนทานตะวัน พบว่าความเข้มข้นของสารเคลือบเมล็ดพันธุ์จากเจลาตินมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอก โดยสารเคลือบที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 50 จะทำให้เมล็ดพันธุ์ทานตะวันมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าระดับความเข้มข้นอื่นๆ แต่ความเข้มข้นของสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ไม่มีผลต่อความยาวรากของต้นอ่อนทานตะวัน