โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้ำที่มีสารแขวนลอย ระดับต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล ชูสิงห์

  • ฟารีดา ปาทาน

  • รัชนี หลงกูนัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารแขวนลอย

  • ไรน้ำนางฟ้าการเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตด้านความยาว น้ำหนัก และอัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้ำที่มีสารแขวนลอยระดับต่างกัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized design : CRD) โดยเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยอายุ 4 วัน ในน้ำที่มีสารแขวนลอยระดับต่างกัน 4 ระดับ (Treatments) ประกอบด้วย ชุดควบคุม (Control) น้ำที่ใช้เลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไม่มีสารแขวนลอย น้ำที่มีสารแขวนลอย 100, 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ การเลี้ยงใช้ถังพลาสติกเติมน้ำ 10 ลิตร ปล่อยไรนางฟ้า 100 ตัวต่อถัง ให้น้ำเขียวคลอเรลลาเป็นอาหาร เปลี่ยนถ่ายน้ำ 20 เปอร์เซ็นต์ทุกวัน เก็บข้อมูลด้วนความยาว และน้ำหนักเมื่อไรนางฟ้าอายุ 10 และ 15 วัน ส่วนอัตราการรอดตาย เก็บข้อมูลในวันสุดท้าย