โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กริศภณ ธาระบุญ

  • ฐาปนพงศ์ ทองเกลี้ยง

  • ณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัดลี ดือราซอ

  • เร็นดู หลงกอหราบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องหั่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการหาวิธีที่สะดวก ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการผ่าทุเรียน ปอกลูกมะพร้าว การหั่นผักในครัว เนื่องด้วยเครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์เป็นเครื่องมือที่มีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับผ่า หั่น ปอกผักและผลไม้หลายๆ ชนิด ทำให้เกิดความสะดวกได้ดีในครัวเรือน สามารถใช้งานได้ดี ด้านการผ่าผลไม้ เช่น ทุเรียนแก่ ทุเรียนสุก จำปาดะ ขนุน เป็นต้น ด้านการปอกผลไม้ เช่น มะพร้าว ส่วนในด้านการหั่นผักสดในครัวหลายๆ ชนิด ก็สามารถหั่นได้อย่างรวดเร็วกว่าใช้มีดทั่วไป ทำให้สามารถลดจำนวนแรงงานในการเตรียมการทำกับข้าวในงานเลี้ยงในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากการทดลองเปรียบเทียบเวลาในการใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์กับการใช้มีดหรือมีดพร้า พบว่า การผ่าลูกทุเรียนสุก ใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์ใช้เวลาเฉลี่ย 8.59 วินาที การใช้มีดพร้าใช้เวลาเฉลี่ย 30.03 วินาที การผ่าลูกทุเรียนแก่ ใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์ใช้เวลาเฉลี่ย 49.17 วินาที การใช้มีดพร้าใช้เวลาเฉลี่ย 269.64 วินาที การปอกเปลือกมะพร้าวแก่ ใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์ใช้เวลาเฉลี่ย 41.83 วินาที การใช้มีดพร้าใช้เวลาเฉลี่ย 317.10 วินาที การปอกลูกมะพร้าวอ่อน ใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์ใช้เวลาเฉลี่ย 48.77 วินาที การใช้มีดพร้าใช้เวลาเฉลี่ย 116.45 วินาที การหั่นแตงกวา ใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์ใช้เวลาเฉลี่ย 47.60 วินาที การใช้มีดพร้าใช้เวลาเฉลี่ย 50.44 วินาที การผ่าลูกแตงโม ใช้เครื่องหั่นผ่าปอกสารพัดประโยชน์ใช้เวลาเฉลี่ย 3.02 วินาที การใช้มีดพร้าใช้เวลาเฉลี่ย 18.25 วินาที