โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการดึงดูดแมลงสาบอเมริกันด้วยสารฟีโรโมนและกำจัดด้วยกาวยางไม้ธรรมชาติ

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาการดึงดูดแมลงสาบอเมริกันด้วยสารฟีโรโมนและกำจัดด้วยกาวยางไม้ธรรมชาติ (The studies of using pheromone to attract the American cockroach and eliminating by natural adhesive resin) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดึงดูดแมลงสาบตัวผู้ด้วยสารฟีโรโมนของแมลงสาบตัวเมีย และชนิดของกาวยางไม้ธรรมชาติในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตกาวกำจัดแมลงสาบ จากผลการทดลองการศึกษาการดึงดูดแมลงสาบตัวผู้ต่อจำนวนฟีโรโมนจากแมลงสาบตัวเมีย จำนวน 5 ตัว, 10 ตัว, 15 ตัว และ 20 ตัว ตามลำดับ พบว่าจำนวนแมลงสาบตัวผู้เข้าไปในกล่องกับดักแมลงเฉลี่ย จำนวน 4 ตัว, 7 ตัว, 11 ตัว และ 14 ตัว ตามลำดับ ดังนั้นปริมาณ ฟีโรโมนจากแมลงสาบตัวเมียที่เพิ่มขึ้น มีผลต่อการตอบสนอบที่ดี สามารถดึงดูดแมลงสาบตัวผู้ให้เข้ามาในกับดักแมลงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพกาวยางไม้ธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ยางสน และยางพะยอม พบว่า กาวที่ได้จากยางไม้ทั้ง 3 ชนิด มีความเหนียวและสามารถดักจับแมลงสาบได้ แต่กาวไม่ที่ดีที่สุดคือ กาวจากยางพารา รองลงมา คือ กาวจากยางสน และกาวจากยาวพะยอมตามลำดับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชีวันธร วัฒนแสน

  • ธนิสรณ์ เพชรสำรวล

  • สุธร เพ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาวยางไม้

  • ฟีโรโมน

  • แมลงสาบการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์