โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดขวดพลาสติก cutting machine for bottle string

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขจรวิทย์ ฉิมเกื้อ

  • ปภัสรา กั่วพานิช

  • เปรมยุดา ลิจ้วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎฐา กั่วพานิช

  • ศลิษา มูสิกวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขวดพลาสติก

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องตัดขวดพลาสติก cutting machine for bottle string มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดขวดพลาสติกให้เป็นเส้นตามที่ต้องการได้ สามารถตัดขวดได้หลายขนาดตามที่ต้องการ มีความปลอดภัย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน จากผลการดำเนินงาน โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดขวดเป็นเส้นเราสามารถใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้จริง จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการที่จะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งขยะบางประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกเช่นขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดขวดพลาสติกให้เป็นเส้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการนำขวดพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มและยังถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดและของประเทศไทยด้วย