โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลลดา มะสันติ

  • พุฒิเพชร ทองร้อยชั่ง

  • อัลฟาล จิสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องบีบ สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องแกะ สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเวลาที่ใช้การผ่ามะนาว บีบมะนาว แกะเนื้อปู ถอดไส้ปลาทู ลอกเปลือกมะละกอ หั่นหอมแดงและแกะเนื้อสละระหว่างการใช้เครื่องแกะผ่าบีบมะนาวและอาหารทะเลกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อลดระยะเวลาในการผ่ามะนาว บีบมะนาว แกะเนื้อปู ถอดไส้ปลาทู ลอกเปลือกมะละกอหั่นหอมแดงและแกะเนื้อสละ เพื่อประดิษฐ์เครื่องที่สามารถสร้างความสะดวกในการผ่ามะนาว บีบมะนาว แกะเนื้อปู ถอดไส้ปลาทู ลอกเปลือกมะละกอ หั่นหอมแดงและแกะเนื้อสละในเครื่องเดียวกัน การทดลองศึกษาพบว่า การถอดไส้ปลาทูจำนวน5ตัว โดยการใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย 125.81 วินาที ส่วนการใช้มือถอดใช้เวลาเฉลี่ย 139.87 วินาที การแกะเนื้อปูจำนวน3ตัว โดยการใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย 125.82วินาที ส่วนการใช้มือแกะใช้เวลาเฉลี่ย163.23 วินาที การผ่ามะนาวจำนวน 4ลูก โดยใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย 11.34 วินาที ส่วนการใช้มีดผ่าใช้เวลาเฉลี่ย 24.28 วินาที การบีบน้ำมะนาวจำนวน 20 cm^3โดยใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย 23.15 วินาที ส่วนการใช้มือบีบใช้เวลาเฉลี่ย 25.43 วินาที การใช้ลอกเปลือกมะละกอ โดยการใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย94.55วินาที ส่วนการใช้มีดใช้เวลาเฉลี่ย119.49 วินาที การหั่นหอมแดงโดยการใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย 53.60 วินาที ส่วนการใช้มีดใช้เวลาเฉลี่ย 71.87 วินาที การแกะเนื้อสละโดยการใช้เครื่องบีบผ่ามะนาวและแกะเนื้ออาหารทะเลใช้เวลาเฉลี่ย64.86วินาที ส่วนการใช้มือแกะใช้เวลาเฉลี่ย123.16 วินาที