โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองหาความหนาแน่นของน้ำยางพาราสดโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรง เพื่อเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตติวรรณ บุญระดม

  • ธัญวรัตน์ ดีศฺริพรชัย

  • สุธาทิพย์ สถาพรอานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพาราความหนาแน่น

  • โมเมนต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การทดลองหาความหนาแน่นของน้ำยางพาราสดโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรง เพื่อเปรียบเทียบค่าเปอร์เซนต์เนื้กอยางแห้งในน้ำยางสด ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ การทดลองตอนที่ 1 เป็นการนำของเหลว 3 ชนิดคือ กลีเซอรีน เอทานอล และเบนซิน ซึ่งทราบค่าความหนาแน่นมาตราฐานเท่ากับ 1261 Kg/m3, 790 Kg/m3, 730 Kg/m3 ตามลำดับ มาทำการทดลองหาความหนาแน่นโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงตามวิธีการของ K N Chattopadhyay การทดลองตอนที่ 2 เป็นการนำน้ำยางพาราสดมีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราสด 25, 30, 35,40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ มาทำการทดลองหาความหนาแน่นโดยใช้หลักการโมเมนต์ของแรงตามวิธีการของ K N Chattopadhyay