โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจข้อสอบโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับแสงสะท้อนของ IPST Microbox

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมสันต์ จันทรเสนา

  • ยศพล กีรติวรสกุล

  • วรินทร์ วชิรโกวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดำรงค์ ชาแท่น

  • นภดล สิงห์ศักดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • IPST Microbox

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตรวจข้อสอบ

  • แสงสะท้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจข้อสอบมีความก้าวหน้ามากขึ้น เช้น การตรวจข้อสอบโดยการวัดปริมาณคาร์บอน จากดินสอที่มีความเข้มสูง (2B ขึ้นไป) ทำให้นักเรียนเกิดปัญหาในการหาดินสอมาใช้ในการทำข้อสอบแทนปากกา และใช้เวลาในการลบคำตอบที่ต้องการแก้ไขมากขึ้น และยังไม่สามารถใช้น้ำยาลบคำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบได้อีกด้วย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องตรวจข้อสอบโดยใช้ระบบแสงสะท้อนและออกแบบข้อสอบ ซึ่งสามารถใช้ปากกาสีน้ำเงินและปากกาสีดำในการทำข้อสอบได้ และสามารถใช้น้ำยาลบคำผิดแก้ไขได้