โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสนามแม่เหล็กจากเส้นประจุหมุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เปรมอนันต์ ไชยเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สนามแม่เหล็ก

  • เส้นประจุหมุน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสนามแม่เหล็กจากเส้นประจุหมุน เมื่อประจุเคลื่อนที่จะเกิดการแผ่สนามแม่เหล็กรอบ ๆ ประจุนั้น ด้วยหลักการนี้จึงใช้หาสนามม่เหล็กจากประจุเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดประจุเคลื่อนที่ และกระแส แต่การแจกแจงประจุนั้นมีหลายแบบ และการเคลื่อนทีก็มีอยู่หลายลักษณะ ทางผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจในการเคลื่อนที่ของกลุ่มประจุแบบต่าง ๆ โดยผู้จัดทำได้เลือกการแจกแจงแบบเส้นประจุ และการเคลื่อนที่แบบหมุน และเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์สนามแม่เหล็กจากแท่งประจุหมุน