โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากสมุนไพรไล่แมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติยา แสงสุวรรณ

  • ผลิตา พรมเจียม

  • อาทิตยา ดำกระเด็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร การสกัด

  • สารสกัด

  • แมลงวัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสารสกัดจากสมุนไพรไล่แมลงวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าวิธีการใช้พืชไล่แมลงวัน และเพื่อลดปัญหาเชื้อโรคที่มาจากแมลงวัน โดยทำการทดลองทั้งหมด 7 การทดลอง คือ ศึกษาผลของสมุนไพรต่อการไล่แมลงวัน ศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรต่อการไล่แมลงวัน ศึกษาชนิดของสารที่ใช้ในการสกัดสมุนไพรเพื่อไล่แมลงวัน ศึกษาผลของการใช้สำลีเป็นตัวดูดซับสารสกัดในการไล่แมลงวัน ศึกษาผลของการนำสำลีที่แช่สารสกัดแบบแห้งกลับมาใช้ใหม่ ศึกษาระยะทางที่สมุนไพรสามารถไล่แมลงวันได้ และศึกษาวัสดุดูดซับสารสกัดเพื่อใช้ในการไล่แมลงวัน จากผลการทดลองพบว่าบอระเพ็ด และสารสกัดที่ได้จากสาบเสือโดยใช้น้ำสกัด สามารถไล่แมลงวันได้ดีที่สุด สารสกัดที่สกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์สามารถไล่แมลงวันได้ใกล้เคียงกัน จากการทดลองศึกษาผลของการใช้สำลีแห้งและเปียกในการไล่แมลงวัน พบว่าสำลีที่ดูดซับสารสกัดแบบเปียกไล่แมลงวันได้ดีกว่าสำลีที่ดูดซับสารสกัดแล้วนำไปทำให้แห้ง จากการศึกษาการนำสำลีที่แช่สารสกัดแบบแห้งกลับมาใช้ใหม่ พบว่าสำลีที่แช่สารสกัดจากลูกยอที่วางไว้ 2 วัน สามารถไล่แมลงวันได้ดีที่สุด ระยะห่างที่เหมาะสมของการวางอาหารล่อแมลงวัน คือ 15 เซนติเมตร และวัสดุดูดซับสารสกัดสำหรับไล่แมลงวันได้ดีที่สุด คือ ผ้าอ้อม