โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัณณธร ทองบุญ

  • วนิดา ชอบเอียด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวหอมกระดังงาการงอก

  • ความร้อนการกระตุ้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าให้มีอัตราการงอกเพิ่มขึ้น โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงา โดยการนำข้าวหอมกระดังงาแช่น้ำที่ระยะเวลา 20 ชั่วโมง นำขึ้นมาเพาะ นับจำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่งอก หาอัตราการงอก พบว่า ข้าวหอมกระดังงาใหม่มีอัตราการงอกเฉลี่ย 71.66% และเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่ามีอัตราการงอกเฉลี่ย 6.66% ตอนที่ 2 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming พบว่า ข้าวหอมกระดังงาเก่ามีอัตราการงอกเพิ่มขึ้น 15% ตอนที่ 3 กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming แล้วนำไปกระตุ้นการงอกด้วยความร้อนแบบแช่และนึ่ง โดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่ามาทำ Seed priming จากนั้นแยกข้าวหอมกระดังงาเก่าเป็นสองส่วน พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่นึ่งด้วยระยะเวลา 8 นาที มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 28.33% และเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่แช่น้ำร้อนด้วยระยะเวลา 8 นาทีมีอัตราการงอกมากที่สุดที่ 25% ตอนที่ 4 กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการนำไปกระตุ้นการงอกด้วยความร้อนแบบแช่และนึ่ง พบว่าเมล็ดข้าวหอมกระดังงาเก่าที่นึ่งด้วยระยะเวลา 8 นาทีมีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ยน 13.33% และข้าวที่แช่น้ำร้อนด้วยระยะเวลา 8,6 นาทีมีอัตราการงอกมากที่สุด 10%