โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชนิดของพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.กันยา บกกระบือ

  • ด.ญ.นวพร สุขเพชร

  • ด.ญ.สมฤทัย หอมวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเพื่อหาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาการเน่าเปื่อยของข้าวเมื่อเกิดน้ำท่วมเป็นเวลานาน เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยนำพันธุ์ข้าวที่ปลูกในท้องถิ่นอำเภอตากใบมาศึกษา ได้แก่ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวคูหา ข้าวเข็มทอง และข้าวสังหยด โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของข้าวแต่ละชนิด ผลการทดลองพบว่า ข้าวพันธุ์สังหยดมีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาชนิดของพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำ พบว่าการรอดของข้าวคูหามีเปอร์เซ็นต์การรอดมากที่สุด การทดลองที่ 3 ศึกษาปริมาณน้ำที่พันธุ์ข้าวทนได้ดี พบว่า กระบะที่มีน้ำ 550 ซีซี มีจำนวนต้นข้าวรอดมากที่สุด การทดลองที่ 4 ศึกษาการเน่าเปื่อยของต้นกล้าที่แช่ในน้ำ พบว่าต้นกล้ามีการเน่าเปื่อย ร้อยละ 80.60 ซึ่งข้าวพันธุ์คูหาเป็นข้าวที่ทนน้ำมากที่สุด